Robots y educación

Anar a versió en valencià

La evolución de la humanidad camina aparejada al dominio y la evolución de la tecnología. Y en este desarrollo histórico, la era digital ha supuesto un gran salto cualitativo y cuantitativo, que ha llevado a una auténtica revolución en todos los aspectos: económicos, culturales, educativos, del ocio …

Las más recientes generaciones nacen con tecnología digital entre sus manos, son nativos digitales. Forma parte de su ser y desarrollo. Pero, ¿realmente aprovechan la enorme potencialidad de la tecnología o en la mayoría de las ocasiones son meros consumidores digitales convulsivos? El futuro de nuestros jóvenes pasa, indudablemente, por comprender y dominar la tecnología, más allá de lo meramente anecdótico o consumista.

Tenemos que formarnos para ser CREADORES DIGITALES, «protagonistas» de la tecnología, sujetos activos. La revolución del siglo XXI es la Revolución Digital. Las sociedades que más invierten en esta formación son las que mejor futuro y porvenir tienen. Además, hay que procurar salvar la «brecha digital» que separa países, sociedades, familias o personas, y que, desgraciadamente, se suma a la del conocimiento y la economía.

La robótica educativa, tal como lo entendemos en CodiMonkey / Forcuin, se presenta como la actividad más completa para esta formación digital. Con la utilización de diferentes plataformas (Bee Bots, Sphero, FisherTechnik, Edison, Lego, Arduino, diseño y creación 3D…), une tanto aspectos físicos (hardware: motores, sensores, cerebros programables, electrónica, cableados …) como lógicos (software: programación, utilización correcta de ordenadores, tablets, smartphones, etc). Su indudable atractivo supone una gran ventaja para que el educador pueda desarrollar y lograr el gran objetivo: conseguir una correcta y completa FORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL.

Pero además, es un recurso extremadamente eficaz para el trabajo interdisciplinar y la mejora de los procesos educativos y de aprendizaje. La también llamada robótica pedagógica explota el deseo de los educandos para interactuar con un robot y así favorecer los procesos cognitivos. Alcanza diversas áreas, desde la lógica matemática a la lingüística, psicomotriz, creativa e incluso, la musical. Es una de las actividades más completas para el desarrollo humano en consonancia con la teoría de las inteligencias múltiples.

Intel·ligències múltiples

L’estudi de la inteligència humana ha segut un dels camps més investigats al llarg del temps. Gràcies a este fet, coneixem el seu funcionament, així com una gràn varietat de test psicomètrics que serveixen per a mesurar-la. Seguint la teoria de les inteligències múltiples establida pel psicòleg, investigador i professor de la Universitat de Harvard, Howard Gardner, podem concluïr que la robòtica educativa és una de les activitats amb un ampli espectre d’influència en el seu desenvolupament.

ComCom influeix l’activitat de robòtica educativa en cadascuna de les categories d’intel·ligència que descriu aquesta classificació teòrica?:

INTEL·LIGÈNCIA LÒGIC-MATEMÀTICA, sens dubte, la més evident i en la qual se centra moltes de les valoracions que es fan de l’activitat; s’utilitzen nombres de manera efectiva en aplicar càlculs numèrics i usant la lògica de programació.

INTEL·LIGÈNCIA VISUAL-ESPACIAL, en aspectes com color, línia, forma, figura i espai, i la relació existent entre ells, en treballar amb colors, formes i volums, passant durant el procés de les dues a les tres dimensions i viceversa.

INTEL·LIGÈNCIA FÍSICA-KINESTÈSICA, mitjançant la realització de treballs manuals que impliquen utilitzar el sentit del tacte, treballant amb peces xicotetes de longitud i volums diferents.

INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA, en utilitzar el llenguatge oral i escrit amb la finalitat d’informar, entretenir, persuadir i adquirir nous coneixements, en haver de recollir en la documentació final tot el procés seguit, fent ús del vocabulari tècnic adequat i exposar-lo a classe. Es torna necessària l’ús i aprenentatge de múltiples llenguatges i idiomes, alguns senzills, uns altres més complexos, amb les seues pròpies gramàtiques i semàntiques, que enriqueixen la capacitat d’adaptació del cervell a aquests canvis.

 INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL,  INTRAPERSONAL I EMOCIONAL ja que ens permet entendre als que ens envolten, a través de la socialització que suposa el treball en equip. Ens coneixem amb realisme, a l’acte descobrir les virtuts i defectes propis. Mitjançant el treball cooperatiu es potencia l’empatia, la solidaritat i l’autoconsciència de la sensibilitat, reconeixent les pròpies possibilitats i destreses.

INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA, com la capacitat per entendre el món natural, en permetre el desenvolupament i estudi de models animals, analitzant la seva morfologia, moviment i el seu hàbitat.

INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL facilitat que una persona puga tindre per percebre i identificar sons i els seus elements, en permetre el treball amb notes musicals i permetre la construcció d’instruments amb maquinari i programari.

A més, desenvolupa aspectes com la CAPACITAT D’ATENCIÓ, MEMÒRIA I CONCENTRACIÓ, la CAPACITAT CREATIVA i les seves habilitats manuals i de construcció (motricitat fina i gruixuda); també la importantíssima i necessària habilitat per plantejar estratègies de resolució de problemes.

Esta forma d’aprenentatge, divertida, desperta l’interès i la curiositat pels principis científics i tecnològics que regeixen el món que ens envolta.

Robots i educació

Castellano

L’evolució de la humanitat camina parella al domini i l’evolució de la tecnologia. I en este desenvolupament històric, l’era digital ha suposat un gran salt qualitatiu i quantitatiu, que ha portat a una autèntica revolució en tots els aspectes: econòmics, culturals, educatius, de l’oci …

Les més recents generacions naixen amb tecnologia digital entre les seves mans, són nadius digitals. Forma part del seu ésser i desenvolupament. Però, realment aprofiten l’enorme potencialitat de la tecnologia o en la majoria de les ocasions són mers consumidors digitals convulsius? El futur dels nostres joves passa, indubtablement, per comprendre i dominar la tecnologia més enllà del merament anecdòtic o consumista.

Hem de formar-nos per ser CREADORS DIGITALS, «protagonistes» de la tecnologia, subjectes actius. La revolució del segle XXI és la Revolució Digital. Les societats que més inverteixen en aquesta formació són els que millor futur i avenir tenen. A més, cal procurar salvar la “bretxa digital” que separa països, societats, famílies o persones, i que, malauradament, se suma a la del coneixement i l’economia.

La robòtica educativa, tal com l’entenem en CodiMonkey / Forcuin, es presenta com l’activitat més completa per a esta formació digital. Amb la utilització de diferents plataformes (Bee Bots, Sphero, FisherTechnik, Edison, Lego, Arduino, diseny i creació 3D …), uneix tant aspectes físics (maquinari: motors, sensors, cervells programables, electrònica, cablejats …) com lògics (programari: programació, utilització correcta de ordinadors, tablets, smartphones, etc). El seu indubtable atractiu suposa un gran avantatge perquè l’educador puga desenvolupar i assolir el gran objectiu: aconseguir una correcta i completa FORMACIÓ DIGITAL INTEGRAL.

Però a més, és un recurs extremadament eficaç per al treball interdisciplinari i la millora dels processos educatius i d’aprenentatge . La també anomenada robòtica pedagògica explota el desig dels educands per interactuar amb un robot i així afavorir els processos cognitius. Abasta diverses àrees, des de la lògica matemàtica a la lingüística, psicomotriu, creativa i fins i tot, la musical. És una de les activitats més completes per al desenvolupament humà d’acord amb la teoria de les intel·ligències múltiples.